در تیم کاری شرکت ما هر شخصی مسئول کیفیت کار است و نقش خود را در دستیابی به اهداف مشترک به خوبی می‌داند. وظیفه همکاران، کنترل کیفیت موثر در طراحی و تولید محصولات است.

معرفی یک سیستم مدیریت کیفیت در شرکت، به عنوان تصمیم استراتژیک برای بهبود نتایج فعالیت و ایجاد توسعه پایدار است.

کاربرد سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات استاندارد lSO 9001-2015، موارد زیر را برای شرکت تأمین می‌کند:

- توانایی ارائه مداوم محصولات و خدماتی که مطابق با الزامات مصرف کنندگان است، امکان بهبود رضایت مشتری، اصل گرایش مشتری مبتنی بر درک نیازهای فعلی و آینده خودش، انجام نیازها به منظور برآورده کردن انتظارها.

تمام الزامات مورد نیاز مصرف کنندگان در شرکت ثبت و تجزیه و تحلیل شده و بدون تغییر انجام می‌شوند. ریسک‌ها و فرصت‌هایی که می‌توانند بر محصولات و خدمات تأثیر گذاشته و توانایی بهبود رضایت مشتری را دارند شناسایی می‌شوند. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل، ارزیابی رضایت مشتری و ارزیابی ریسک، تغییرات در فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت داده می‌شوند، در صورت لزوم، فرایندهای جدید می‌توانند توسعه یابند.

الزامات قانونی، مقرراتی و حقوقی در "خانه بازرگانی پلاستماس گروپ" نیز تعریف و درک شده و به طور پیوسته اجرا می‌شوند.

کنترل کیفیت

Похожие статьи: