نوآوری

نوآوری

نوآوری‌ها

حفظ سطح بالای رقابتی مواد ما در بازار پلیمرهای با تکنولوژی بالا، نیازمند بهبود مداوم مشخصات کیفی ترکیبات پلیمری است.